Follow Mekong (Theo dòng Mê-Kông)

The Mekong Delta (also known as “Nine Dragon river delta“) is the region in Southeast Vietnam where the Mekong River approaches and empties into the sea through a network of tributaries. The Mekong delta region encompasses a large portion of southeastern Vietnam of 39,000 km² .The area covered by water depends on the season. The area is home to large numbers of rice cultivation fields and the surrounding farmlands are extremely fertile.

Đồng bằng sông Cửu Long (còn gọi là “vùng đồng bằng sông Cửu Long”) là khu vực ở Đông Nam Việt Nam, nơi sông Cửu Long tiếp cận và đổ ra biển thông qua một mạng lưới các sông nhánh. Vùng đồng bằng sông Cửu Long bao gồm một phần lớn của miền Đông Nam Việt Nam với diện tích 39.000 km ². Vùng này được bao phủ bởi sông nước và phụ thuộc vào mùa. Vùng là nơi sản xuất ra  một lượng lớn lúa gạo  và các cánh đồng xung quanh  rất màu mỡ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s