Glutinous rice cakes (Bánh chưng bánh giầy)

According to legend, King Hung wanted to choose one son to succeed the throne. He called all his sons to come to him, and said that whoever could bring him the most precious offering to the altar of the ancestors, so showing all their pious feelings for him, would be given the throne.

All of the princes traveled throughout the country in search of the tastiest and  most exotic food to offer their father, except Lang Lieu, the 18th prince, who thought it over but had no idea where to begin looking.

One night, he dreamed of a genie that told him that “Rice grain is the most precious thing in the world. Now, you take the glutinous rice grain and make from it round cakes symbolizing the sky, and square cakes symbolizing the earth”. When he awoke Lang Lieu was very happy and prepared the two kinds of cakes described by the genie.

When the day of the competition came, the King thoroughly examined the offerings of his sons, but he was not entirely satisfied. However, upon tasting Lang Lieu’s cakes, the King congratulated and chose him to succeed his throne. Since then, the glutinous rice cakes are chosen to offer to our ancestors on the occasion of  Tet holidays.

Theo truyền thuyết, vua Hùng muốn chọn một người con trai để nối dõi ngai vàng. Nhà vua cho gọi tất cả con trai của mình đến và nói rằng bất cứ ai có thể mang đến cho nha vua những sản vật quý giá nhất để dâng cúng tổ tiên cũng như thể hiện tấm lòng đối với nhà vua thì sẽ được lên ngôi.

Tất cả các hoàng tử đi khắp đất nước để tìm kiếm những món ăn ngon và lạ nhất để dâng lên vua cha, ngoại trừ Lang Liêu, vị hoàng tử thứ 18, chàng không biết phải tìm kiếmở đâu.

Một tối nọ, chàng mơ thấy một ông tiên bảo mình rằng:”Hạt gạo là thứ quý nhất trên cõi đời này. Bây giờ, con hãy lấy gạo nếp để làm ra những chiếc bánh giày tượng trưng cho trời, còn bánh chưng tượng trưng cho đất”. Khi tỉnh giấc, Lang Liêu rất mừng và liền chuẩn bị hai loại bánh như mô tả của ông Tiên.

Khi ngày thi đến, nhà vua kiểm tra kỉ lưỡng những sản vật của các con mình nhưng nhà vua không hoàn toàn hài lòng mãi đến khi nếm bánh của Lang Liêu, nhà vua đã chúc mừng và chọn chàng để nối ngai vàng. Kể từ đó, bánh chưng và bánh giày đã được chọn để dâng cúng tổ tiên vào dịp Tết.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s