Indochina – Three countries, one destination (Đông Dương – Ba quốc gia, một điểm đến)

Indochina is a region in South East Asia. It includes three countries: Cambodia, Laos and Vietnam. They’re three good brothers not only in wartime but also in peacetime. They have many things in common like culture, economy,… It must be a wonderful trip for you in this summer.

Đông Dương là một phần nhỏ trong Đông Nam Á, bao gồm ba quốc gia: Cam-pu-chia, Lào và Việt Nam. Ba nước là những người anh em tốt không những trong thời chiến mà còn trong thời bình. Ba nước có nhiều điểm tương đồng về văn hóa, kinh tế,… Chắc chắn đây sẽ là một chuyến du lịch tuyệt vời dánh cho bạn trong mùa hè này.

Angkor Wat, the eighth wonder of the world - Cambodia

Huge Lying Buddha Statue - Laos

Ngo Mon - Vietnam

Visit Mekong River and enjoy tropical fresh fruits

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s