Egyptian Pyramids – Big Mysteries (Kim tự tháp Ai Cập – Những bí ẩn lớn)

  • There are 138 pyramids discovered in Egypt as of 2008. Most were built as tombs for the country’s Pharaohs . (Tính đến năm 2008 thì đã có 138 Kim Tự Tháp được khám phá. Hầu hết chúng đều được xây dựng như lăng mộ của các vị Pharaohs)

  • The most famous Egyptian pyramids are those found at Giza, on the outskirts of  Cairo. Several of the Giza pyramids are counted among the largest structures ever built. (Các Kim tự tháp Ai Cập nổi tiếng nhất được tìm thấy tại Giza. Nhiều Kim tự tháp Giza được xếp vào những công trình lớn nhất từng được xây dựng)

  • The Pyramid of Khufu at Giza is the largest Egyptian pyramid. It is the only one of the seven wonders of the ancient world still in existence. (Kim tự tháp Khufu tại Giza là Kim tự tháp Ai Cập lớn nhất. Nó là kì quan duy nhất trong số bảy kì quan của thế giới cổ đại vẫn còn tồn tại đến ngày nay.)

Advertisements