Seagames Mascots

Kikong Labuyo - The Philippines - 1991

Singa - Singapore - 1993

Sawasdee - Thailand - 1995

Hanoman - Indonesia - 1997

awang budiman - Brunei - 1999

Si Tumas - Malaysia - 2001

Trau Vang - Vietnam - 2003

Gilas - The Philippines - 2005

Can - Thailand - 2007

Champa & Champi - Laos - 2009

Modo & Modi - Indonesia - 2011

Advertisements

Koala

So cute! I wonder why Australia has many kinds of animals which no countries have? Koala is an example.

You might also like: Komodo Dragon

Dễ thương quá đi mất. Tôi tự hỏi tại sao nước Úc có nhửng loài động vật mà bất kì quốc gia nào cũng không có được? Gấu túi Koala là một ví dụ.

"Hello! I'm Koala"

What is it? (Con gì thế nhỉ?)

Wow! Do you think it’s a dinosaur? That’s not. It’s a Komodo Dragon, a kind of ancient animal. Komodo Dragons only live in Indonesia. Here, there’s a national park which was named after them – Komodo National Park.

Ôi chao! Bạn có nghĩ nó là một con khủng long không? Không đâu. Nó là rồng Komodo đấy, một loài động vật cổ. Chúng chỉ có mặt tại Indonesia thôi. và tại đây có hẳn một vườn quốc gia gọi là Vườn quốc gia Komodo.