Lion Dance (Múa lân)

Every Tết holiday, I look forward to watching lion dance. It always interests me. I think it can’t be Tết holiday without lion dance.

Mỗi Tết, tôi đều trông đọi để xem múa lân. Nó luôn thu hút tôi. Tôi nghĩ sẽ không thể gọi là Tết nếu thiếu đi múa lân.

Advertisements

Vovinam

Vovinam is national martial of Vietnam. Now, I want to introduce a content of it-Self Defense Women. This is performance of Italian disciples. I’m sure that you can’t help laughing after watch it because Fun is feature of it. Hope you’ll like VOVINAM like others.

Vovinam là quốc võ của Việt Nam. Bây giờ, tôi muốn giới thiệu một nội dung của vovinam là tự vệ nữ. Đây là màn biểu diễn của những môn đồ Ý. Tôi chắc là các bạn sẽ không thể nhịn cười khi xem nó. Hi vọng các bạn cũng sẽ yêu mến Vovinam như những môn võ khác.

Water Puppet (Múa rối nước)

Have you ever seen anything like this? I’m sure that the answer is “No” if you haven’t been to Vietnam yet. I wanna talk about water puppet – a kind of Vietnamese traditional art.

Bạn đã bao giờ thấy điều gì như thế này?Tôi chắc rằng câu trả lời là “Chưa” nếu như bạn chưa hề đến Việt Nam. Tôi muốn nói đến múa rối nước – một loại hình nghệ thuật truyền thống của Việt Nam.

This slideshow requires JavaScript.