The Provisional New 7 Wonders of Nature

Amazon - The largest tropical rainforest on the Earth.

Halong Bay - This wonder was twice recognised as World Heritage by UNESCO.

Iguazu Falls - One of the world's largest falls

Jeju Island - The first landscape receives the UNESCO Triple Crowns in Nature and Science. It's also the biggest volcanic island in Korea

Komodo National Park - This one was founded to protect Komodo Dragon, which is a kind of ancient animal and just found in Indonesia.

Puerto Princesa Underground - It's reputed to be the world's largest underground river.

Table Mountain - It's a South African icon.

 

Advertisements

Indochina – Three countries, one destination (Đông Dương – Ba quốc gia, một điểm đến)

Indochina is a region in South East Asia. It includes three countries: Cambodia, Laos and Vietnam. They’re three good brothers not only in wartime but also in peacetime. They have many things in common like culture, economy,… It must be a wonderful trip for you in this summer.

Đông Dương là một phần nhỏ trong Đông Nam Á, bao gồm ba quốc gia: Cam-pu-chia, Lào và Việt Nam. Ba nước là những người anh em tốt không những trong thời chiến mà còn trong thời bình. Ba nước có nhiều điểm tương đồng về văn hóa, kinh tế,… Chắc chắn đây sẽ là một chuyến du lịch tuyệt vời dánh cho bạn trong mùa hè này.

Angkor Wat, the eighth wonder of the world - Cambodia

Huge Lying Buddha Statue - Laos

Ngo Mon - Vietnam

Visit Mekong River and enjoy tropical fresh fruits

 

Follow Mekong (Theo dòng Mê-Kông)

The Mekong Delta (also known as “Nine Dragon river delta“) is the region in Southeast Vietnam where the Mekong River approaches and empties into the sea through a network of tributaries. The Mekong delta region encompasses a large portion of southeastern Vietnam of 39,000 km² .The area covered by water depends on the season. The area is home to large numbers of rice cultivation fields and the surrounding farmlands are extremely fertile.

Đồng bằng sông Cửu Long (còn gọi là “vùng đồng bằng sông Cửu Long”) là khu vực ở Đông Nam Việt Nam, nơi sông Cửu Long tiếp cận và đổ ra biển thông qua một mạng lưới các sông nhánh. Vùng đồng bằng sông Cửu Long bao gồm một phần lớn của miền Đông Nam Việt Nam với diện tích 39.000 km ². Vùng này được bao phủ bởi sông nước và phụ thuộc vào mùa. Vùng là nơi sản xuất ra  một lượng lớn lúa gạo  và các cánh đồng xung quanh  rất màu mỡ.