The Republic of Indonesia

National flag of Indonesia

Borobudur Temple - One of Asian Wonders

Ulun Danu Bratan Temple

Prambanan Temples

National Monument of Indonesia

Komodo National Park

Tongkonan Houses

Wayang Kulit - Shadow Puppet

 

Advertisements

Indochina – Three countries, one destination (Đông Dương – Ba quốc gia, một điểm đến)

Indochina is a region in South East Asia. It includes three countries: Cambodia, Laos and Vietnam. They’re three good brothers not only in wartime but also in peacetime. They have many things in common like culture, economy,… It must be a wonderful trip for you in this summer.

Đông Dương là một phần nhỏ trong Đông Nam Á, bao gồm ba quốc gia: Cam-pu-chia, Lào và Việt Nam. Ba nước là những người anh em tốt không những trong thời chiến mà còn trong thời bình. Ba nước có nhiều điểm tương đồng về văn hóa, kinh tế,… Chắc chắn đây sẽ là một chuyến du lịch tuyệt vời dánh cho bạn trong mùa hè này.

Angkor Wat, the eighth wonder of the world - Cambodia

Huge Lying Buddha Statue - Laos

Ngo Mon - Vietnam

Visit Mekong River and enjoy tropical fresh fruits

 

Ziggurat of Ur – Iraq

On the outskirts of Camp Adder, a logistics base in southern Iraq, is the Ziggurat of Ur, an ancient temple that is more than 4,000 years old. Built by the Sumerians in honor of their moon god, the rectangular temple towers over the flat Iraqi desert and can be seen for miles.

Ở vùng ngoại ô Camp Adder, một căn cứ hậu cần ở miền nam Iraq, là Ziggurat của vùng Ur, một ngôi đền cổ hơn 4000 tuổi. Được xây dựng bởi người Sumer nhằm thể hiện sự tôn kính của họ đối với Thần Mặt Trăng, những đền tháp hình chữ nhật trải dài trên sa mạc Iraq và có thể trông thấy từ nhiều dặm .

This structure is called Ziggurat of Ur

By Dang Nguyen Posted in Asia Tagged

Borobudur

Welcome to Indonesia-country of beautiful beaches and friendly people. Borobudur is considered to be a wonder of Asia and a symbol of this country.

Chào mừng đến Indonesia-đất nước của những bãi biển đẹp và con người thân thiện. Borobudur được coi là một kì quan của châu Á và là biểu ượng của quốc gia này.